محرم

شب اول محرم

محرم الحرام

1 – آﻏﺎز اﯾﺎم ﺣﺴﯿﻨﯽ اوﻟﯿﻦ روز از ﻣـﺎه ﺣﺰن و اﻧـﺪوه آل ﻣﺤﻤـﺪ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴـﻼم اﺳﺖ، ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻧﺒﯿـﺎء و ﻣﻼﺋﮑﻪ و ﺷـﯿﻌﯿﺎن و دوﺳـﺘﺎن اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻋﻠﯿﻬﻢ السلام ﻣﺤﺰوناﻧﺪ. ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ: ﮐﺎه ﺣﺰن و اﻧﺪوه ﺗﻤﺎم ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ از اول ﻣﺤﺮم ﺗﺎ روز ﻋﺎﺷﻮرا …

بیشتر بخوانید »

ﻣﺤﺮم اﻟﺤﺮام

محرم الحرام

    ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ﻣﺎه ﭘﺮ ﺣﺎدﺛﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻈﻢ آﻧﻬﺎ ﺷـﻬﺎدت سیّد اﻟﺸـﻬﺪاء ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم اﺳﺖ. در روزﻫﺎي 1، 2، 3، 4، 6، 7، 8، 9، 10، 11،12 ، 13، 15، 19، 20، 23، 25، 26، 28 و 29 اﯾﻦ ﻣـﺎه وﻗـﺎﯾﻌﯽ رخ داده ﮐﻪ اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ …

بیشتر بخوانید »